Hammergårdens organisation

· Ejerskab - Ejendomsfonden Hammergården

· Drift – Friluftsforeningen Hammergården

· Aktiviteter – Foreningsaktiviteter tilknyttet Hammergården

Ejendomsfonden Hammergården og Friluftsforeningen Hammergården har samme fundats – det vil sige, at de har samme formålsbestemmelser for områdets udvikling og anvendelse. Aktiviteterne er organiseret af foreninger med ansvarlige bestyrelser, som skal sikre at foreningens aktiviteter er I overensstemmelse med Hammergårdens formål og ordensbestemmelser

Ejendomsfonden:

Bestyrelsen af ejendomsfonden er sammensat af repræsentanter for de, der I 1999 sikrede at Hammergårdens arealer blev erhvervet med henblik på etableringen af et grønt/blåt aktivitetscenter på Fjordstien.

Bestyrelsen er efter kommunesammenlægningen sammensat af 3 medlemmer fra Frederikssund Kommunalbestyrelse, 2 medlemmer fra Friluftsrådet og 2 medlemmer fra Friluftsforeningen Hammergården.

Fondens formål er at fastholde og udvikle Hammergården I overensstemmelse med fondens fundats.

Fondens fundats

 

Hvad er en fond
Fondsloven indeholder ikke en definition af begrebet "fond", men fondslovene ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden som sådan.
Fondsloven indeholder ikke en definition af begrebet "fond", men fondslovene
bygger på de retningslinjer, der er opstillet i fondsudvalgets betænkning nr. 970/1982 om fonde.

På grundlag af fondsudvalgets undersøgelser fremhæves det i betænkningen, at en fond navnlig har følgende karakteristika:

• En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.

• Et eller flere bestemte formål.

• Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse.

• Fonden kan som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, dvs. at den er et selvstændigt retssubjekt.

                • Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue, hvilket vil sige, 
                  at ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden som sådan.

Bestyrelsens nuværende sammensætning:

Frederikssund Kommunalbestyrelse:
Jørgen Bech (V) (formand) 
Morten Kremmer (C)
Lennie Hansen (N)

Friluftsforeningen Hammergården:
Flemming Pedersen(næsttformand)
Jørgen F. Hansen (kasserer)

Friluftsrådet:
Brian Petersen
Alice Linning

Ejendomsfondens daglige virke:

Fonden afholder 4 faste møder årligt. Fonden har et tæt samarbejde med Friluftsforeningen Hammergården og deltager aktivt I udvikling af aktiviteter.

Fondens overskud anvendes til udvikling af aktiviteter på Hammergården

.